Afdruk 4

Juridisch voorbehoud

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de gebruikers en bezoekers van de site onder de aandacht: www.guideachatgamer.com de volgende informatie :

1. Juridische informatie:

Eigenaarsstatus: bijzonder
De eigenaar is: Damien G
Postadres eigenaar: 23 rue saint poloc 44000 Nantes
 
De maker van de site is: gidschatgamer.com
De publicatiemanager is: Damien G
Neem contact op met de publicatiemanager: damien@guideachatgamer.com
De verantwoordelijke voor de publicatie is een Fysieke persoon

De webmaster is: Damien G
Neem contact op met de webmaster: damien@guideachatgamer.com
De site-host is: siteground SiteGround Spanje SL C/ Serrano 1, 5 28001 Madrid

2. Presentatie en principe:

Wordt hierna bedoeld: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: www.guideachatgamer.com.
De site www.guideachatgamer.combrengt een reeks diensten samen, in de staat, ter beschikking gesteld aan gebruikers. Hier wordt aangegeven dat ze hoffelijk moeten blijven en te goeder trouw moeten zijn, zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de site www.guideachatgamer.com. De site www.guideachatgamer.com wordt regelmatig bijgewerkt door Damien G.
Damien G streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de site www.guideachatgamer.com (onder voorbehoud van wijzigingen sinds het online zetten), maar kan de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar site, hetzij door zelf of door externe partners die hem deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze verstrekte informatie (uitsluitend ter informatie, niet-limitatief en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Toegankelijkheid:

De site www.guideachatgamer.com is in principe 24 uur per dag, 24 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behoudens onderbreking, al dan niet gepland, voor onderhoud of in geval van overmacht. In geval van onmogelijkheid van toegang tot de dienst, verbindt www.guideachatgamer.com zich ertoe zijn uiterste best te doen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal vervolgens trachten de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. Omdat www.guideachatgamer.com enkel onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.

4. Intellectuele eigendom:


Damien G is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software...
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.guideachatgamer.com, weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Damien G, eigenaar van de site op de e-mail: damien@guideachatgamer.com, bij gebreke waarvan het wordt beschouwd als een inbreuk en kan worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


5. Hyperlinks en cookies:

De site www.guideachatgamer.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van Damien G. Damien G heeft echter niet de mogelijkheid om de volledige inhoud te verifiëren van de aldus bezochte sites en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af als het gaat om de mogelijke risico's van illegale inhoud.
De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.guideachatgamer.com een ​​of meer cookies waarschijnlijk automatisch op zijn computer worden geïnstalleerd via zijn navigatiesoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot zijn browsen op de site. 
De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat de weigering om een ​​cookie te installeren kan resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Typ voor het blokkeren van cookies uw zoekmachine: cookies blokkeren onder IE of firefox en volg de instructies volgens uw versie.


6. Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonsgegevens:

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site www.guideachatgamer.com verzamelt Damien G alleen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet n ° 78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www. . gidschatgamer.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.guideachatgamer.com de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar www.guideachatgamer.com: damien@guideachatgamer.com of schriftelijk ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.guideachatgamer.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van de site www.guideachatgamer.com en zijn rechten machtigt Damien G om de genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de site www.guideachatgamer.com.
De website www.guideachatgamer.com is in overeenstemming met de AVG, zie ons AVG-beleid https://guideachatgamer.com/politique-de-confidentialite/.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van juli 1 1998er omzetting van Richtlijn 96 / 9 van 11 1996 maart betreffende de rechtsbescherming van databanken.